Diller

Ders Listesi

Yüksek Lisans    /    Doktora    /    Tezsiz Yüksek Lisans
 


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı

DERS LİSTESİ

Program

Ders Kodu

Ders Adı(Türkçe)

Ders Adı(İngilizce)

AKTS

YL

BTÖ505

Değişen Eğitim ve Yeni Teknolojiler

Changing Education and New Technologies

6

YL

BTÖ511

Teoriden Uygulamaya Uzaktan Eğitim

Distance Education from Theory to Practice

6

YL

BTO509

Bilgisayar Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Computer Education

6

YL

BTÖ517

Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme- I

Educational Software Development and Evaluation- I

6

YL

BTÖ524

Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı

Multimedia Based Instructional Design

6

YL

BTÖ526

Okullarda Teknoloji Uygulamaları

Technology Applications in Schools

6

YL

BTÖ533

Anket ve Ölçek Geliştirme

Survey and Scale Development

6

YL

BTÖ532

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri

Fundamentals of Instructional Technology

6

YL

EĞTENS701

Eğitimde İstatistik Uygulamaları

Statistical Applications in Education

6

YL

BTÖ513

Öğrenme Kuramları I

Learning Theories I

6

YL

BTÖ514

Öğrenme Kuramları II

Learning Theories II

6

YL

BTÖ518

Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme-II

Educational Software Development and Evaluation-II

6

YL

BTÖ534

Nitel Araştırma Yöntemleri

Qualitative Research Methods

6

YL

BTÖ538

Alternatif Değerlendirme Teknikleri

Alternative Assessment Techniques

6

YL

BTÖ540

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları

Artificial Intelligence Applications in Education

6

YL

BTÖ535

Eğitimde Veri Madenciliği

Data Mining in Education

6

YL

BTÖ597

Yüksek Lisans Semineri

Seminar

6

YL

BTÖ599

Yüksek Lisans Tezi

Thesis

24

YL

BTÖ601

Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

6

YL

BTÖ537

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Technology Integration in Education

6

YL

BTÖ503

Öğretimsel Mesaj Tasarımı

Instructional Message Design

6

YL

BTÖ 528

İnsan Bilgisayar etkileşimi

Human Computer Interaction

6

YL

BTÖ541

Dijital Dönüşüm Robotik STEM

Digital Transformation, Robotics

& STEM

6

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora Programı

DERS LİSTESİ

Program

Ders Kodu

Ders Adı(Türkçe)

Ders Adı(İngilizce)

AKTS

DR

BTÖ 601

Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

6

DR

BTÖ 602

Doktora Semineri

Seminar

6

DR

BTÖ 699

Doktora Tezi

Doctoral Thesis

24

DR

BTÖ603

Doktora Yeterlilik

Doctoral Qualification

24

DR

BTÖ611

Bireyselleştirilmiş Öğrenme Kuramları

Individualized Learning Theories

6

DR

BTÖ613

Öğretim Teknolojilerinde Proje Geliştirme ve Yöntemleri

Project Development and Methods in Instructional Technologies

6

DR

BTÖ621

Web Tabanlı Öğretim Ortamı Tasarımı ve Değerlendirme

Web Based Instructional Environment Design and Evaluation

6

DR

BTÖ626

Eğitimde Uzman Sistemler

Expert Systems in Education

6

DR

BTÖ636

Ölçme ve Değerlendirme Teknoloji Entegrasyonu

Measurement and Evaluation Technology Integration

6

DR

BTÖ 614

Öğretim Teknolojilerinde Kullanılan Ölçme Araçları

Measurement Tools Used in Instructional Technologies

6

DR

BTÖ 619

Öğretim Teknolojilerinde Teoriler, Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

Theories, Research and New Trends in Instructional Technology

6

DR

BTÖ620

Teknoloji Tabanlı Öğrenme Teori ve Uygulamalar

Technology Based Learning Theory and Applications

6

DR

BTÖ 612

Yeni Teknolojilerin Eğitime Entegrasyonu

Integration of New Technologies in Education

6

DR

BTÖ 623

Yeni Medya ve Eğitim

New Media and Education

6

DR

BTÖ 628

Öğrenme ve Motivasyon

Learning and Motivation

6

DR

BTÖ 631

Akademik Yazma

Academic Writing

6

DR

BTÖ 634

Robotik Bilimine Giriş ve Eğitsel Uygulamalar

Introduction to Robotics and Educational Applications

6

DR

BTÖ 638

Eğitimde Bulanık Mantık

Fuzzy Logic in Education

6

DR

BTÖ 639

Eğitim Teknolojileri Okumaları

Educational Technology Readings

6

DR

BTÖ633

Eğitim Teknolojilerinde Proje Uygulamaları

Project Applications in Educational Technologies

6

 

Eğitim Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS LİSTESİ

 

Program

Ders Kodu

Ders Adı(Türkçe)

Ders Adı(İngilizce)

AKTS

TEZSİZ YL

BTÖ 701

Uzaktan Eğitim: Teori ve Uygulama

Distance Educaion: Theory and Practice

6

TEZSİZ YL

BTÖ 702

Öğretim Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Current Approaches in Instructional Technologies

6

TEZSİZ YL

BTÖ 705

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Technology Integration in Education

6

TEZSİZ YL

BTÖ700

Dönem Projesi

Term Project

8

TEZSİZ YL

BTÖ703

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Scientific Research Methods and Ethics

6

TEZSİZ YL

BTÖ706

Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı

Online Learning Environments Design

6

TEZSİZ YL

BTÖ 711

Gelecek Nesil Öğretmen Eğitimi

Future Teacher Training

6

TEZSİZ YL

BTÖ704

Alternatif Değerlendirme Teknikleri

Alternative Assessment Techniques

6

TEZSİZ YL

BTÖ707

Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirme

Multimedia Design and Development in Education

6

TEZSİZ YL

BTÖ708

Bilişim Teknolojileri, Etik ve Sosyal Konular

Information Technologies, Ethical and Social Issues

6

TEZSİZ YL

BTÖ709

Eğitimde Teknoloji ve Dönüşümler

Technology and Transformations in Education

6

TEZSİZ YL

BTÖ712

Endüstri 4.0- Dijital Dönüşüm Robotik-STEM

Industry 4.0- Digital Transformation Robotics-STEM

6

TEZSİZ YL

BTÖ714

Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar

Instructional Design Theory and Applications

6

 

 

 

 

 

Türkçe